Buku Zinunö
Powered by Blogger.
Cari lagu di sini...👇
1. HALELUYA KHÖ YEHOWA

1. HALELUYA KHÖ YEHOWA

Ya’ahowu dozi niha, samati khö Yehowa. Sanötöna fangorifi, ba döi Yesu So’aya. Saro tödö ba ...

3. MASUNO'Ö YEHOWA

3. MASUNO'Ö YEHOWA

Sumange la’ohe khö-U, mala’ika awö niha. Dozi ira manunö, lasunosuno Yehowa. Lira lö mo’ae...

5. SUNO YEHOWA

5. SUNO YEHOWA

Suno Yehowa, Ya’ia zomböi si so fefu. Me Irorogö mbotoda awö wa’aurida. Ibe’e na wa’omuso dödöda...

6. YESU WONDREGE ZALAWA

6. YESU WONDREGE ZALAWA

Khö-Nia wa’asalawa, ba hadia wa’ebua, oi khö-Nia so manö. He si yawa ba zorugo, he si so ba gulidan...

9. BÖI TEBATO WANUNOGU

9. BÖI TEBATO WANUNOGU

No töra moroi khö nina, wendroro ononia, Wamaeri Yesu So’aya, ya’o tana khö-Nia. Me omasi Lowala...

10. MOROI BA DÖDÖDA

10. MOROI BA DÖDÖDA

He Lowalangima, So’aya Ama khöma, Rorogö ndra’aga, tuturu halöwöma. Fatörö ndra’aga, ba lala saek...

11. HE LOWALANGIMA

11. HE LOWALANGIMA

He banua yawa, Lowalangi suno, fa’abölö-Nia tunö. He luo ba bawa, döfi ba mbanua, misunosuno Zo’aya. Ni...

12. NISUNO LOWALANGIDA

12. NISUNO LOWALANGIDA

Lasuno banua yawa, zi no fondrege yawa. Ba ulidanö ölia, fao awö nösinia. Lasunosuno Zabölö, Somb...

14. SUNO YESU, TASUNO YESU

14. SUNO YESU, TASUNO YESU

He So’aya, sebua tödö Ndra’ugö khöma, ma’andrö saohagölö ia khö-U. Masuno Ndra’ugö, masuno Ndra’ug...

15. DOZI ITA DA TASUNO

15. DOZI ITA DA TASUNO

Ya’ahowu ae zanöndra, Lowalangi sindruhu. Sangalui tola isöndra, na mamati khö Yesu. Ba tadönadön...

17. YEHOWA ZAMASAO YA'O

17. YEHOWA ZAMASAO YA'O

Fondrondrongo wanunögu, fangandrö saohagölö. Sandrohu sa fa’aurigu, lö si faröi Ndra’ugö. Andrö utanö b...

18. HE TÖDÖGU ANUNÖ

18. HE TÖDÖGU ANUNÖ

No Ifa’ema khöda, daroma li fangorifi. Si möi fangefa horö, börö Yesu, Sangöhöli. Sebua tödö Ia, ba solakhömi göi...

19. TASUNOSUNO LOWALANGI

19. TASUNOSUNO LOWALANGI

Tasuno Wondrege Zalawa, ba samatörö ya’ita. Ebua wa’omasi-Nia, sahölihöli dödöda. Itehe mate ba röfa, Nono-Nia sa...

20. MISUNOSUNO ZO'AYA

20. MISUNOSUNO ZO'AYA

Mohon Maaf, audio untuk lagu ini belum tersedia...! No sebua tödö Ia, ba nitutuyu-Nia. Me no moroi ba mböröta, ...

21. LOWALANGIDA NO FA'OMASI

21. LOWALANGIDA NO FA'OMASI

Ya’o nifesu ba wesu horö, ya’o nikuru abudödö. Andrö samuza tö ufaduhu’ö, Lowalangida Fa’omasi. Yesu za...

22. YESU HA UBE FANUNO

22. YESU HA UBE FANUNO

Ae dönisi göi dödögu, wanöngöni nilau-Mö. Ba bokai hörö dödögu, fa u’ila dödö-Mö. No fahöna wa’omasi, fatolosa, ...

25. YEHOWA YEHOWA YEHOWA

25. YEHOWA YEHOWA YEHOWA

He Yesu, he Yesu, he Yesu, sangöhöli ya’aga ba horö. Do-Mö höli, lö aefa ba dana khö-Mö, wanunonuno töi-Mö T...

26. FEFU ITA DA TASUNO

26. FEFU ITA DA TASUNO

He iraono, he satua, da tasuno Zo’aya, Me da’ö zomasi Ia, na oi tasuno Ia. He na lö terongo lida, na m...

27. YEHOWA WA'ABÖLÖGU

27. YEHOWA WA'ABÖLÖGU

Yehowa wa’abölögu, me umbu wa’omasi. Ibe’e khögu Zangefa, Yesu simöi salahi. Da’ö zomuso dödögu, fa’ebua dödö-N...

28. FOLAKHÕMI LOWALANGI

28. FOLAKHÕMI LOWALANGI

Folakhömi Lowalangi: no Razo Solomasi. Lowalangi sangöhöli, sangorifi fefu soi. Haleluya, Haleluya sangorifi ...

29. MASUNOSUNO NDRA'UGÖ

29. MASUNOSUNO NDRA'UGÖ

No Öbè wangefa horö no Öbè howuhowu. Umbu nidanö aurifa fa’omasi sindruhu. Samalua fa’omasi Öbali’ö tana khö-U. ...

30. BA NA UFAIGI MADALA

30. BA NA UFAIGI MADALA

Ba na ufaigi madala sihaga, na urongo weugu mbanua. Ba lö aetu wa’ahöli dödögu wangi’ila niwöwöi Yehowa. ...

31. MIHAOGÖ LALA MIBOKAI

31. MIHAOGÖ LALA MIBOKAI

No fa’omasi Yehowa we’amöi Yesu ba khöda. Iröi lakhömi sebua ba fa’asalawa-Nia. Itehe tobali niha, ba wangöhöl...

32. AHATÖ AE ZO'AYA

32. AHATÖ AE ZO'AYA

Ahatö ae Zo’aya, möi tou ba danöda. Si no faduhu tödö, zangila Mesia. Somuso tödö ira wanuno Yehowa. Hozana ...

34. MASUNO AE NDRA'UGÖ

34. MASUNO AE NDRA'UGÖ

He Yesu aine khöma hagaini dödöma. Haga soroi zorugo fangoroma horöma. Ma’andrö khö-U So’aya atulö’ö dödöma. ...

35. MIFAOSO SO ZO'AYA

35. MIFAOSO SO ZO'AYA

Da’ö zumange-Nia,wanema Ya’ia. Be’e dödöu nihaogö, Zo’aya ya’ita. Fonaha ae li-Nia tanö ba dödömö. Ba be’e dal...

38. HE YESU HE'UWISA

38. HE YESU HE'UWISA

No oya Öfanema, ndra’o fa’omasi-U. Oya sibai utandra, fa’ahakhö dödö-U. Öfa’anumana’Ö, wangalui ya’odo. No Örö...

39. INÖTÖ WAMA'ANÖ

39. INÖTÖ WAMA'ANÖ

He Yesu no Ötehe möi’Ö tou ba gulidanö. Ba wolo’ö li Nama, ba wolohe fangatulö. Duhu wa somasi’Ö ba wangalui ...

40. DA TASUNO ZO'AYA

40. DA TASUNO ZO'AYA

No möi tou mala’ika wangombakha turia wa’atumbu Yesu So’aya. Iröi lakhömi-Nia ba zorugo si yawa tobali Ia ösi n...

41. TASUNO LOWALANGI

41. TASUNO LOWALANGI

Mitabu tafaondragö, zawatö dödöda. Böi tafamalömalö, wanou’ö khö-Nia. Fefu gabula dödö si fahöna khöda. Ta...

42. TAHAOGÖ LALA ZO'AYA

42. TAHAOGÖ LALA ZO'AYA

Mohon Maaf, audio untuk lagu ini belum tersedia...! Da’ö wa möi ba danöda Yesu sangorifi. Wolohe khöda fa’auri...

44. HOSIANA SO'AYA

44. HOSIANA SO'AYA

Mohon Maaf, audio untuk lagu ini belum tersedia...! Hosiana, So’aya, ma’owai’Ö fanunöma. Oi humulu dödöma, wan...

45. HE IRAONO HE SATUA

45. HE IRAONO HE SATUA

He ya’ita zamösana böi abe’e dödöda. Duhu wa no möi ba khöda zangorifi ya’ita. Böi olifulifu ita wa’omasi Zo’...

46. ME MÖI KHÖDA ZO'AYA

46. ME MÖI KHÖDA ZO'AYA

Yesu haogö dödöma, heta fefu zi fatimba. Be’e khöma Geheha, samatörö fa’aurima. Afu ma’ogorofi, zi lö omasi’Ö...

47. HIZA TOHARE MESIA

47. HIZA TOHARE MESIA

Hiza, tohare Mesia, Ono Wondrege Zalawa. Da tafa’anö dödöda, ba wanema’ö Ya’ia. Tödöda zumange-Nia, fanunö wa...

48. BA ZORUGO MOROI NDRA'O

48. BA ZORUGO MOROI NDRA'O

Mohon Maaf, audio untuk lagu ini belum tersedia...! Bongi da’a tumbu Nono, ono alawe zadono. Ono Wondrege Zalaw...

49. MI'AINE IRAONO

49. MI'AINE IRAONO

Somuso dödöda Ibe’e khöda. Sindruhu wa möi fangorifi niha. Fondrege zi sökhi zitumbu andrö. Me lö si fabaya...

50. SAHÖLI TÖDÖ GUBALO

50. SAHÖLI TÖDÖ GUBALO

Mohon Maaf, audio untuk lagu ini belum tersedia...! Haga Wondrege Zalawa, si no fao khö mala’ika, Möi fameta’u...